Kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Rosanne Burger Naam regiebehandelaar: Rosanne Burger
E-mailadres: info@burgerpsychotherapie.nl
KvK nummer: 66404800

Website: www.burgerpsychotherapie.nl BIG-registraties: 79921054516
Overige kwalificaties: EFT
Basisopleiding: Klinische en Gezondheidspsychologie AGB-code praktijk: 94062683

AGB-code persoonlijk: 94102005

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, problemen met zelfbeeld, (partner-)relatieproblemen, overbelastingsklachten, levensfase-problemen, verwerkingsproblemen.

Ik maak graag gebruik van technieken uit de Affectfobietherapie, Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Ik kijk met een ‘systemische bril’ en betrek belangrijke anderen bij je behandeling als dit wenselijk is.

Bij partner-relatieproblematiek werk ik volgens het EFT-model (Emotionally Focused Therapy).

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Rosanne Burger, BIG registratienr. 79921054516

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):


Dorien van Otterloo, BIG-nr. 19047862316

Jenny de Hoog, BIG-nr. 99920916216

Willemijn de Meester, BIG-nr. 19049235616 

Toeja Megens, BIG-nr. 39066643716 

Alexander Zon, BIG-nr. 69909686516

Paul Thysmeyer

Marijke de Leeuw 

Femke van Londen

Eva Bromans

Laura Zon

Jeroen Simons

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Intervisie, zo nodig supervisie, diagnostiek, consultatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Huisartsenpost, GGZ- crisidienst Altrecht, spoedeisende hulp, 113-online

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik geen crisis-gevoelige cliënten behandel. In geval van dreigende crisis informeer ik de cliënt over waar hij/zij terecht kan.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP- kwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Zie huidige klachtenregeling LVVP.
Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20lvvp%20

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Het postadres is:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg

Postbus 13086 3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Dorien van Otterloo

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://burgerpsychotherapie.nl/Aanmelden-en- Wachttijd/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Cliënt meldt zich aan via formulier op website, ik leg zelf telefonisch contact, informeer over mogelijkheden en meest actuele wachttijd, stuur benodigde vragenlijsten op, nodig per email uit voor intake, open zelf DBC of behandeltraject en doe zelf de behandeling. Ik ben per email vrijwel dagelijks bereikbaar en heb een telefoonnummer met voicemail.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek


13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Rosanne Burger

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Dorien van Otterloo en Jenny de Hoog, zij vormen mijn toetsingscommissie.


14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Rosanne Burger

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Rosanne Burger

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek de diagnose, stel in overleg een behandelplan op, laat dit ondertekenen en stuur cliënt een kopie, evalueer regelmatig hoe de behandeling verloopt, deel mijn afwegingen en maak in samenspraak afspraken over afbouw en afronding van de behandeling.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatievragenlijst die door cliënt regelmatig wordt ingevuld, soms andere vragenlijsten, ROM.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: eens per 1-3 maanden (afhankelijk van GB-GGZ of G-GGZ en afspraakfrequentie).

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Via het regelmatig terugkerende evaluatieformulier en ook in de gesprekken.

15. Afsluiting/nazorg

                  
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Rosanne Burger Plaats: Bunnik
Datum: 25-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja