Let op! Per 1 januari 2022 verandert het bekostigingssysteem van de GGZ drastisch. Vanaf dan zal niet meer gewerkt worden met DBC's maar zal per sessie worden gedeclareerd. Dit betekent dat ALLE DBC's die in 2021 geopend zijn, op 31 december 2021 moeten worden afgesloten en in rekening gebracht. In 2022 zal voor continuering van de behandeling helaas opnieuw het eigen risico bij je zorgverzekeraar gelden. 

Tarieven en Vergoedingen

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig óf van een doorverwijzende behandelaar in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Deze behandelaar is dan tevens verantwoordelijk voor het tijdig melden van de doorverwijzing aan de huisarts.

Mijn praktijk heeft momenteel géén contracten met zorgverzekeraars.

De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars in toenemende mate bepalingen en eisen vastleggen in contracten die de kwaliteit van de behandeling kunnen ondermijnen. Ook stellen verzekeraars eenzijdig zogenaamde budgetplafonds vast, wat betekent dat er een maximum zou zijn aan het aantal cliënten dat ik per jaar van een bepaalde verzekeraar mag behandelen. Hier kan ik niet aan meewerken. Zie voor een verdere toelichting: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Dit betekent dat je in de meeste gevallen de rekening voor je behandeling thuis gestuurd zult krijgen en zelf moet indienen bij je zorgverzekeraar. De facturering wordt voor mij verzorgd door AXIANS.

Als tarief voor verzekerde zorg hanteer ik de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven voor de GGZ.

Het hangt van je polis af welk deel van de behandelkosten zal worden vergoed.

Er zijn 3 opties:

Zuivere restitutiepolis

Als je een zuivere, échte restitutiepolis hebt, zal je behandeling volledig vergoed worden. Om je vrije zorgkeuze te waarborgen, is dus altijd aan te raden voor een dergelijke polis te kiezen! Voor een overzicht van de échte restitutiepolissen en een toelichting kan je kijken op: www.contractvrijepsycholoog.nl

Niet-zuivere restitutiepolis

Er zijn restitutiepolissen die geen echte restitutiepolis zijn omdat ze minder vergoeden dan het NZa-tarief. Hoeveel er wel vergoed wordt, verschilt per verzekeraar maar het overgrote deel van je behandeling (90-99%) zal in dit geval vergoed worden.

Naturapolis

Als je een naturapolis hebt, zal je zorgverzekeraar 75%-80% van het “marktconforme tarief” vergoeden. Iedere zorgverzekeraar hanteert een ander marktconform tarief maar dit ligt altijd lager dan het NZa-tarief!

In de praktijk betekent dit dat 60% tot 75% van de behandelkosten vergoed zullen worden. De rest van de behandelkosten zal je dan zelf moeten bijbetalen.

In dat geval kunnen we samen afspraken maken over een gespreide betaling van het zelf te betalen deel van je behandeling.

Vraag altijd goed na bij je zorgverzekeraar op welke vergoeding je precies kunt rekenen voordat je aan de behandeling begint! Het is aan te raden deze informatie op schrift te vragen.

Uiteraard geldt voor iedereen dat je je eigen risico bij je zorgverzekeraar aanspreekt! 

Ieder jaar heb je in december de gelegenheid om te switchen van zorgverzekeraar of polis. Het is raadzaam hiervan gebruik te maken door over te stappen op een zuivere restitutiepolis. Deze zijn over het algemeen slechts enkele euro's per maand duurder dan een naturapolis. 


Hoe wordt er gefactureerd?

Per 1 januari 2022 gaat er iets veranderen aan de betaling van je behandeling. Er wordt een nieuw systeem voor betaling ingevoerd, het zorgprestatiemodel. Ook voor jou als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor je eigen risico.

Hoe gaat het vanaf 2022?

Per 1 januari 2022 worden behandelingen in de GGZ weer betaald op consultbasis. Je zult vanaf dan regelmatiger een factuur ontvangen (ik weet nog niet hoe vaak, de regels/eisen daarover zijn nog niet helder gemaakt). In de eerste 3 maanden van 2022 zal je nog geen factuur ontvangen omdat ze dan nog niet verstuurd kunnen worden. 

Op de factuur kan je zien welke consulten in rekening worden gebracht en of dit om diagnostiekconsulten of behandelconsulten gaat. Deze hebben verschillende prijzen die door de NZa zijn bepaald. De prijs van een consult hangt ook af van de duur van het consult. Ik zal gaan werken volgens het principe “planning = realisatie” wat inhoudt dat de vooraf afgesproken duur van een sessie de consultprijs bepaalt, ongeacht te laat komen of uitlopen. Hiervan mag worden afgeweken als er sprake is van meer dan 15 minuten uitloop. 

Daarnaast kan intercollegiaal overleg gefactureerd worden dus ook dat kan je op de factuur tegen komen. Tenslotte kan ook contact via bijvoorbeeld email gefactureerd worden als consult. Dit vergt echter weer veel administratie dus ik wil je vragen om het mailen te beperken tot wat echt niet kan wachten tot je volgende sessie. Wat daarbij enorm helpt is dat je je agenda helder en bij je hebt zodat er later niet weer hoeft te worden gemaild over een volgende afspraak. 

De afhandeling van facturen door de zorgverzekeraars blijft hetzelfde en hangt dus af van welke polis je hebt. 

Eigen risico

LET OP! De aanspraak van je eigen risico verandert per 2022. Als je behandeling doorloopt in een nieuw kalenderjaar, zal over beide jaren waarin de behandeling liep, je eigen risico aangesproken worden.  

Zorgvraagtypering

Vanaf 2022 zal gewerkt gaan worden met zorgvraagtypering. Dit houdt in dat na de intake/diagnostiekfase met behulp van een vragenlijst het zorgvraagtype van een cliënt bepaald moet worden. De eerste 2 jaar zijn nog een pilotfase maar de verwachting is dat het zorgvraagtype (oftewel de zorgzwaarte) mede bepalend zal gaan worden voor het aantal consulten dat mag worden ingezet. Ik zal je betrekken bij het bepalen van jouw zorgvraagtype en je kunt deze ook terug vinden op de factuur. In de loop van de behandeling kan het zorgvraagtype worden aangepast als het bijvoorbeeld beter met je gaat of er andere veranderingen hebben plaatsgevonden.  


Onverzekerde zorg/voorkeur om zelf te betalen

Sinds 2013 wordt de behandeling van sommige diagnoses (o.a. aanpassingsstoornis, relatieprobleem, specifieke fobie) niet meer vergoed.

Mocht blijken dat er geen sprake is van een DSM V-diagnose waarvan de behandeling vergoed wordt, dan kan je ervoor kiezen om je behandeling zelf te betalen. Ook willen sommige mensen liever behandeld worden buiten de zorgverzekering om. In dat geval gelden de volgende (Nza-) tarieven:

Tarieven 2022:

Individuele sessie van 45 minuten: 117,33 euro

Partnerrelatie-gesprek van 75 minuten: 185,- euro

Deze tarieven zijn inclusief verslaglegging, administratie en eventueel overleg met andere behandelaren.

Partner-relatietherapie komt wel voor vergoeding in aanmerking als bij één of beide partner(s) sprake is van een psychiatrische (DSM V) diagnose (bijvoorbeeld depressie, angststoornis, posttraumatische stressstoornis of persoonlijkheidsproblematiek).

Afzeggen afspraken

Wanneer een afspraak korter dan 2 werkdagen (48 uur) van tevoren wordt afgezegd, breng ik een deel van de gesprekskosten in rekening, namelijk 65,- euro in geval van een afspraak van 45 minuten en 95,- euro bij een afspraak van 75 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.