Psychotherapiepraktijk Rosanne Burger


Mauritsstraat 100

3583 HW Utrecht


www.burgerpsychotherapie.nl


Email: info@burgerpsychotherapie.nl

Tel.: 06 44211481 (voicemail)


Werkdagen:

Dinsdag, donderdag, vrijdag

Tarieven en Vergoedingen


Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is dan altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig óf van een doorverwijzende behandelaar in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Deze behandelaar is dan tevens verantwoordelijk voor het tijdig melden van de doorverwijzing aan de huisarts.


Na aanmelding via het aanmeldformulier op deze website volgt altijd eerst een telefonische screening. De geïnvesteerde tijd en dus kosten hiervan worden alleen in rekening gebracht wanneer hieruit een intakegesprek volgt.


Gecontracteerde zorg:


Mijn praktijk heeft voor 2024 met een beperkt aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als je bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, wordt je behandeling volledig vergoed. De factuur gaat dan ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.


Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:


  • Zilveren Kruis Achmea (incl. FBTO, Interpolis, De Friesland)
  • DSW (incl. Stad Holland en InTwente)
  • Zorg & Zekerheid (incl. AZVZ)
  • Salland (incl. ENO Zorgverzekeringen)
  • ASR


Met de overige zorgverzekeraars heeft de praktijk GEEN contract. 


De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars veel bepalingen en eisen vastleggen in contracten die veel administratieve lasten met zich meebrengen en de kwaliteit van de behandeling kunnen ondermijnen. Ook stellen verzekeraars soms eenzijdig zogenaamde budgetplafonds vast, wat betekent dat er een maximum zou zijn aan het aantal cliënten dat ik per jaar van een bepaalde verzekeraar mag behandelen. Hier heb ik bezwaar tegen. Zie voor een verdere toelichting: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu.


Ongecontracteerde zorg:


Wanneer je niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar mijn praktijk een contract mee heeft, zal je de rekening voor je behandeling thuis gestuurd krijgen en moet je deze zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding hangt af van je polisvoorwaarden. De facturering wordt voor mij verzorgd door AXIANS.


Als tarief voor verzekerde zorg hanteer ik de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven voor de GGZ.


Het hangt van je polis af welk deel van de behandelkosten zal worden vergoed.


Er zijn 3 opties:


Zuivere restitutiepolis


Als je een zuivere, échte restitutiepolis hebt, zal je behandeling volledig vergoed worden. Om je vrije zorgkeuze te waarborgen, is dus altijd aan te raden voor een dergelijke polis te kiezen! Voor een overzicht van de échte restitutiepolissen en een toelichting kan je kijken op: www.contractvrijepsycholoog.nl


Niet-zuivere restitutiepolis/combinatiepolis


Er zijn restitutiepolissen die geen echte restitutiepolis zijn omdat ze minder vergoeden dan het NZa-tarief of een uitzondering maken voor de GGZ. Hoeveel er wel vergoed wordt, verschilt per verzekeraar.


Naturapolis


Als je een naturapolis hebt, zal je zorgverzekeraar 75%-80% van het “marktconforme tarief” vergoeden. Iedere zorgverzekeraar hanteert een ander marktconform tarief maar dit ligt altijd lager dan het NZa-tarief!


In de praktijk betekent dit dat 50% tot 75% van de behandelkosten vergoed zullen worden. De rest van de behandelkosten zal je dan zelf moeten bijbetalen.


Vraag altijd goed na bij je zorgverzekeraar op welke vergoeding je precies kunt rekenen voordat je aan de behandeling begint! Het is aan te raden deze informatie op schrift te vragen.


Voor iedereen geldt dat je jaarlijks je eigen risico bij je zorgverzekeraar aanspreekt!


Hoe wordt er gefactureerd?


Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de GGZ betaald op consultbasis. Je zult vanaf dan 3-maandelijks een factuur ontvangen over de consulten die je in die periode gehad hebt (tenzij ik een contract heb met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar).


Op de factuur kan je zien welke consulten in rekening worden gebracht en of dit om diagnostiekconsulten of behandelconsulten gaat. Deze hebben verschillende prijzen die door de NZa zijn bepaald. De prijs van een consult hangt ook af van de duur van het consult. Ik werk volgens het principe “planning = realisatie” wat inhoudt dat de vooraf afgesproken duur van een sessie de consultprijs bepaalt, ongeacht te laat komen of uitlopen. Hiervan mag worden afgeweken als er sprake is van meer dan 15 minuten uitloop.


Daarnaast kan intercollegiaal overleg gefactureerd worden dus ook dat kan je op de factuur tegen komen. Tenslotte kan ook contact via bijvoorbeeld email gefactureerd worden als consult. Dit vergt echter weer veel administratie dus ik wil je vragen om het mailen te beperken tot wat echt niet kan wachten tot je volgende sessie. Wat daarbij enorm helpt is dat je je agenda helder en bij je hebt zodat er later niet weer hoeft te worden gemaild over een volgende afspraak.


Zorgvraagtypering


Vanaf 2022 wordt gewerkt met zorgvraagtypering. Dit houdt in dat na de intake/diagnostiekfase met behulp van een vragenlijst het zorgvraagtype van een cliënt bepaald moet worden. De eerste 2 jaar zijn nog een pilotfase maar de verwachting is dat het zorgvraagtype (oftewel de zorgzwaarte) mede bepalend zal gaan worden voor het aantal consulten dat mag worden ingezet. Ik zal je betrekken bij het bepalen van jouw zorgvraagtype en je kunt deze ook terug vinden op de factuur. In de loop van de behandeling kan het zorgvraagtype worden aangepast als het bijvoorbeeld beter met je gaat of er andere veranderingen hebben plaatsgevonden.


Onverzekerde zorg/voorkeur om zelf te betalen


De behandeling van sommige DSM V diagnoses komt niet voor vergoeding in aanmerking (o.a. aanpassingsstoornis, relatieprobleem, specifieke fobie).


Mocht blijken dat er geen sprake is van een DSM V-diagnose waarvan de behandeling vergoed wordt, dan kan je ervoor kiezen om je behandeling zelf te betalen. Ook willen sommige mensen liever behandeld worden buiten de zorgverzekering om. In dat geval gelden de volgende (Nza-) tarieven:


Nza-tarief onverzekerde zorg 2024:


131, 82 Euro per 60 min. bestede tijd (directe én indirecte tijd)


Dit betekent:

Telefonische screening (30 min.): 65, 91 Euro

Intakegesprek (45 min.) + verslaglegging: 197, 73 Euro

Intakegesprek (60 min.) + verslaglegging: 230,69 Euro

Intakegesprek partner-relatietherapie (75 min.) + verslaglegging: 263,64 Euro

Ind. therapie (45 min) + verslaglegging: 131, 82 Euro

Partner-relatietherapie (75 min.) + verslaglegging: 197,73 Euro


Partner-relatietherapie komt wel voor vergoeding in aanmerking als bij één of beide partner(s) sprake is van een psychiatrische (DSM V) diagnose (bijvoorbeeld depressie, angststoornis, posttraumatische stressstoornis of persoonlijkheidsproblematiek) en er een verwijzing van de huisarts aanwezig is.


Afzeggen afspraken


Wanneer een afspraak korter dan 2 werkdagen (48 uur) van tevoren wordt afgezegd, breng ik een deel van de gesprekskosten in rekening, namelijk 75,- euro in geval van een afspraak van 45 minuten, 85,- bij een afspraak van 60 minuten en 100,- euro bij een afspraak van 75 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.