Kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Rosanne Burger BIG-registraties: 79921054516
Overige kwalificaties: EFT
Basisopleiding: Klinische en Gezondheidspsychologie AGB-code persoonlijk: 94102005
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapiepraktijk Rosanne Burger E-mailadres: info@burgerpsychotherapie.nl
KvK nummer: 66404800
Website: www.burgerpsychotherapie.nl
AGB-code praktijk: 94062683


2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.


2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B


3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):


3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: In mijn praktijk voor psychotherapie en relatietherapie werk ik met de doelgroepen jong volwassenen en volwassenen. De problematiek is sterk uiteenlopend maar het betreft meestal mensen die met eerdere trajecten in de Basis Generalistische GGZ onvoldoende geholpen zijn of verdere verdieping van hun veranderingsproces nodig hebben. Waar mogelijk en gewenst betrek ik naasten in de behandeling. Ook behoort videobellen tot de mogelijkheden, net als het doorlopen van E-Health programma's en inzetten van digitale (screenings)vragenlijsten. Om de voortgang van behandelingen te meten gebruik ik ROM.
Stellen met relatieproblemen behandel ik middels de wetenschappelijk aangetoond effectieve methode EFT (Emotionally Focused Therapy).


3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag Pervasief
Overige kindertijd Depressie
Bipolair en overig Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornis


4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Rosanne Burger BIG-registratienummer: 79921054516
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Rosanne Burger BIG-registratienummer: 79921054516


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen


5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Linda Ter Burg, GZ-psycholoog, psychotherapeut, BIG-nr. 79913383416
Maud Lazaroms, GZ-psycholoog, BIG-nr. 59929050625
Sabine van Roosmalen, GZ-psycholoog/psychotherapeut io, BIG-nr. 09916643525

Eelco van Doorn, GZ-psycholoog, BIG-nr. 09915536525
Dorien van Otterloo, klinisch psycholoog-psychotherapeut, BIG-nr. 19047862316

Jenny de Hoog, psychotherapeut, BIG-nr. 99920916216
Willemijn de Meester, GZ-psycholoog, psychotherapeut, BIG-nr. 19049235616

Laura Zon, GZ-psycholoog, psychotherapeut i.o.

Jeroen Simons, GZ-psycholoog, psychotherapeut.
Femke van Londen, GZ-psycholoog, psychotherapeut.
Eva Bromans, seksuoloog, psychotherapeut.


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Intervisie, zo nodig supervisie, diagnostiek, consultatie, doorverwijzing


5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpost, GGZ- crisidienst Altrecht, spoedeisende hulp, 113-online


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik geen crisis-gevoelige cliënten behandel. In geval van dreigende crisis informeer ik de cliënt over waar hij/zij terecht kan.


5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Linda Ter Burg

Maud Lazaroms

Sabine van Roosmalen

Eelco van Doorn

Dorien van Otterloo


5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Door intercollegiale overleggen, intervisies, samenwerken in behandelingen, doorverwijzingen.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja, met sommige verzekeraars.


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP- kwaliteitscriteria.pdf


9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Zie huidige klachtenregeling LVVP.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20lvvp%20


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:

Linda Ter Burg

Maud Lazaroms

Sabine van Roosmalen

Eelco van Doorn

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://burgerpsychotherapie.nl/Aanmelden-en- Wachttijd/


12. Aanmelding en intake


12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Cliënt meldt zich aan via formulier op website, ik leg zelf telefonisch contact, informeer over mogelijkheden en meest actuele wachttijd, stuur benodigde vragenlijsten op, nodig per email uit voor intake, open zelf het behandeltraject en doe zelf de behandeling. Ik ben per email vrijwel dagelijks bereikbaar en heb een telefoonnummer met voicemail.


12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja


13. Behandeling


13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja


13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja


13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek de diagnose, stel in overleg een behandelplan op, laat dit ondertekenen en stuur cliënt een kopie, evalueer regelmatig hoe de behandeling verloopt, deel mijn afwegingen en maak in samenspraak afspraken over afbouw en afronding van de behandeling.


13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatievragenlijst die door cliënt regelmatig wordt ingevuld, soms andere vragenlijsten, ROM.


13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
eens per 1-3 maanden (afhankelijk van GB-GGZ of G-GGZ en afspraakfrequentie).


13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Via het regelmatig terugkerende evaluatieformulier en ook in de gesprekken.


14. Afsluiting/nazorg


14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja


14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja


14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


15. Omgang met patientgegevens


15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja


15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja


15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja


III. Ondertekening


Naam: Rosanne Burger Plaats: Bunnik
Datum: 27-6-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Psychotherapiepraktijk Rosanne Burger


Mauritsstraat 100

3583 HW Utrecht


www.burgerpsychotherapie.nl


Email: info@burgerpsychotherapie.nl

Tel.: 06 44211481 (voicemail)


Werkdagen:

Dinsdag, donderdag, vrijdag